Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững các doanh nghiệp sản xuất chế tạo - Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế

Từ năm 2017 đến năm 2019, nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh do PGS.TS. Phan Chí Anh dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững các doanh nghiệp sản xuất chế tạo - Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế”.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN