Hội đồng cố vấn

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Cố vấn
Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ - BNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam; 
Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 
Căn cứ Nghị quyết Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 17 tháng 4 năm 2021 ; 
Căn cứ Biên bản họp Ban Thường vụ ngày 17 tháng 4 năm 2021; Xét Báo cáo – Đề xuất của Văn phòng Hiệp hội;
 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Thành lập Hội đồng Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm các Ông/Bà có tên sau: 
1. PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, nguyên Phó Chủ nhiệm, Tổng thư ký Văn phòng Quốc hội – Cố vấn về chính sách khoa học và công nghệ (Chủ tịch Hội đồng)

2. Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Cố vấn về chính sách khoa học và công nghệ (Phó Chủ tịch Hội đồng)

3. TS Lê Đăng Doanh, Chuyên gia kinh tế Trung ương - Cố vấn về lĩnh vực kinh tế (Thành viên)

4. PGS.TS Phạm Thị Anh , Viện trưởng Viện Môi trường, Đại học Giao thông - Cố vấn về lĩnh vực môi trường (Thành viên) 

5. PGS.TS Nguyễn Minh Châu, Nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam - Cố vấn về lĩnh vực nông nghiệp (Thành viên)

6. Ông Đỗ Hoài Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ đánh giá Công nghệ , Bộ Khoa học và Công nghệ - Cố vấn về lĩnh vực thẩm định (Thành viên)
 
7. PGS.TS Dương Minh Tâm, nguyên Trưởng ban Khu CNC, TPHCM – Cố vấn về lĩnh vực Công nghệ Cao (Thành viên)

8.  ThS Trương Thùy Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM - Cố vấn về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Thành viên) 

9.  Bà Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar (Thành viên)

Điều 2: Hội đồng Cố vấn hoạt động tuân thủ pháp luật Việt Nam , theo Điều lệ của Hiệp hội , theo đúng mục đích , nhiệm vụ đã quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Cố vấn được Hiệp hội phê duyệt và chịu sự quản lý của Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Chấp hành Hiệp hội, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội, Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, các cá nhân có tên tại Điều 1, Trưởng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Hiệp hội và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
HOÀNG ĐỨC THẢO

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN