Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tự nguyện thành lập.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN