Giới thiệu Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Huy Hoàng
Hiệp Hội Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VST) là tổ chức Hội đầu tiên của các Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực KH & CN cả nước. Tính đến nay, VST đang là nơi quy tụ của hàng trăm doanh nghiệp KH & CN chất lượng, năng động, nhiều hoài bão, khát khao vươn ra khu vực và toàn cầu.

5 tầm nhìn và sứ mệnh của Hiệp hội:

1.Hiệp hội là đại diện cho giới Doanh nghiệp Việt Nam nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.

2.Hiệp hội là tổ chức doàn kết, tập hợp và liên kết sức mạnh các doanh nghiệp lĩnh vực KH & CN Việt Nam, đại diện tiếng nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.

3.Hiệp hội tạo điều kiện giao lưu, giao thương và hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Hội viên, cùng phấn đấu vì sự thành đạt của Hội viên, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

4.Hiệp hội cũng hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao ý thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Đồng thời để các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xã hội.

5.Hiệp hội là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật.

5 mục tiêu then chốt của Hiệp hội:

1.Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật cho Hội viên, nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh của Hội viên.

2.Tổ chức các hoạt động giúp Hội viên nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa các Hội viên.

3.Đề xuất với Bộ KH & CN, các cơ quan nhà nước các vấn đề liên quan đến chính sách, khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.

4.Tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với doanh nghiệp, giúp đỡ các Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế, xã hội trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

5.Tham gia liên kết thực hiện chương trình hoạt động chung cùng các Hiệp Hội, ngành nghề khác phù hợp với đặc điểm, tôn chỉ của hiệp hội.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN