Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023

Bùi Quốc Khánh
Sáng ngày 23/12/2022, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.
toan-canh-hn-tong-ket-cud-1672245013.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt toàn thể Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cục.

Trong năm 2022, Cục đã chủ động thực hiện triển khai các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại Quyết định số 60/QĐ-BKHCN ngày 24/01/2022 ban hành Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 02/01/2022 của Chính phủ, Quyết định số 332/QĐ-BKHCN ngày 14/3/2022 ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN và các nhiệm vụ khác theo Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục. So với kế hoạch đã đăng ký từ đầu năm, Cục đã cơ bản hoàn thành đầy đủ nội dung các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 trên các nhóm nhiệm vụ chính như:

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ: Cục đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 , thông tư hướng dẫn quản lý đề án và Chương trình tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030; Xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước liên quan đến dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; hỗ trợ xây dựng lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ; tư vấn hỗ trợ đổi mới công nghệ; hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Đây là một nội dung khó vì trong quá trình triển khai nhận thấy có sự trùng lắp, chồng chéo với một số nội dung được giao cho các đơn vị khác. Do có sự điều chỉnh về nội dung thực hiện giữa các đơn vị, Cục đã có báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ về việc xin điều chỉnh thời gian ban hành Thông tư vào Quý II/2023; Tham gia nghiên cứu, đề xuất các quy định về quản lý tài chính các Chương trình KH&CN quốc gia.

Về phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ, Cục đã xây dựng nội dung, phối hợp với các đơn vị có liên quan tại các tỉnh/thành phố trên cả nước triển khai các chuỗi Hội thảo về hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại một số tỉnh thành thư Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Huế, Lạng Sơn, Hải Phòng, tập huấn, phổ biến trực tiếp - trực tuyến, xây dựng và đăng tải các tin bài… để cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và đổi mới công nghệ, đặc biệt là các chính sách mới và có vai trò quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp

Trong năm 2022, Cục tiếp tục thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thông qua Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Hiện nay số nhiệm vụ đang thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp của Chương trình là 04 nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Vật liệu, cơ khí, chế biến gỗ. Cục cũng đã hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ trong các ngành, lĩnh vực.

Cục đã hỗ trợ thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương cũng như từ nước ngoài vào Việt Nam. Quản lý, tổ chức, hướng dẫn hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ trên cả nước. Cùng với đó là triển khai các hoạt động thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ.

Bên cạnh đó, Cục luôn quan tâm và đẩy mạnh các công tác như: thi đua, khen thưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý hồ sơ cán bộ, chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính.

ong-nguyen-duc-hoang-1672245030.jpg
Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về phương hướng nhiệm vụ chính trong năm 2023, ông Nguyễn Đức Hoàng cho biết, Cục sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản phục vụ triển khai các Chương trình hành động của Bộ, Nghị quyết của Chính phủ trong hoạt động quản lý nhà nước về ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển hệ thống đổi sáng tạo quốc gia; trình ban hành Quyết định phê duyệt chức năng điều lệ của Cục theo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2017/NĐ-CP; nghiên cứu đề xuất và xây dựng chính sách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đổi mới sáng tạo; tiếp tục hoàn thiện Dự thảo và trình ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các dịch vụ: “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; hỗ trợ xây dựng lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ; tư vấn hỗ trợ đổi mới công nghệ; hỗ trợ chuyển giao công nghệ”; tiếp tục hoàn thiện Dự thảo và trình ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030 và Thông tư hướng dẫn quản lý Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Cục sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại các văn bản cấp trên và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

thu-truong-tran-van-tung1-1672245043.jpg
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, chia sẻ của đại diện một số cơ quan trực thuộc Bộ cũng như của đại diện Cục, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN đánh giá cao các kết quả mà Cục đã đạt được trong năm 2022. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023, Thứ trưởng đề nghị Cục cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ được giao mới liên quan đến quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo. Cục cần phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Cục luôn xây dựng môi trường làm việc tốt cho cán bộ, tạo ra một tập thể gắn bó, đoàn kết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, Cục luôn phối hợp tốt với các đơn vị trong Bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đề xuất đi vào thực chất, cụ thể./.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN