Quyết định về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Huy Hoàng
Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

BỘ NỘI VỤ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thành lập Hiệp hội
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102- SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội ;
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ ;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức , hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam .
Điều 2. Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật , chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Sự quản lý của các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động. Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .
Điều 4. Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN