Quyết Định Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Huy Hoàng
Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 - 2024) của Hội thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Hà Nội.

BỘ NỘI VỤ

Quyết Định Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 - 2024) của Hội thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN