BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ-HĐTV VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Bùi Quốc Khánh
Ngày 4/10/2023, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐTV về việc công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 1,2%/năm, lãi suất cho vay trung hạn là 4,4%/năm và lãi suất 4,4%/năm cho vay dài hạn.

12-qd-hdtv-102023-ls-smedf-1697007648.jpg

 

Doanh nghiệp cần biết thêm thông tin vui lòng truy cập vào đường link này : http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN