Quyết định về việc thành lập Hội đồng Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập Hội đồng cố vấn.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN