Long Thuận đầu tư phát triển KH&CN

Long Thuận đầu tư phát triển KH&CN tại Việt Nam nhằm phục vụ cho quá trình phát triển của công ty.

Theo: https://www.youtube.com/watch?v=8qi5CPJ0Jbk

PV

Link nội dung: https://www.vsta.org.vn/long-thuan-dau-tu-phat-trien-khcn-21451.html